top of page

Vår pedagogik och arbetssätt

"I vårt arbete lägger vi fokus på barnens förmågor och intressen ". 

Vår pedagogik och arbetssätt

 

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan, Lpfö 18, som beskriver förskolans värdegrund och som genomsyrar hela vår verksamheten. Vi arbetar även med ett gemensamt empati och demokrati arbete som vi kallar för "Kompissolen". 

Genom att arbeta med kompissolen främjas barnens empati, respekt samt ökar deras förståelse för sina medmänniskor.

Vi använder oss utav kompissolen i vardagen, genom samtal och ageranden i olika situationer, och i projekt/temaarbeten. Barnen själva talar om den och påminner varandra om hur man är en ”bra kompis”.

På förskolans alla avdelningar sitter det en kompissol på väggen där avdelningens "Kompis-regler" står på solens solstrålar. Varje avdelning reviderar sina regler i början av varje läsår. 

 

Vi ser barnen som medskapare av vår verksamhet och lärmiljöer. Deras intresse, inflytande och nyfikenhet utgör grunden för hur vi planerar vår verksamhet. Det barnen visar intresse för utgår vi vid framtida projekt/teman eller lärmiljöer. Vi arbetar utifrån ett temainriktat arbetssätt där vi väver in läroplansmålen och barnens frågeställningar samt intresse som utgångspunkt. Vi skapar miljöer där barnen får utforska och erövra kunskapar inom bland annat matematik, teknik, skriftspråk, naturvetenskap, skapande verksamhet mm. Därför anpassas verksamhetens miljöer utifrån den nuvarande gruppens förutsättningar och intresse. Leken är en förutsättning för inlärning, samtidigt väcks deras lust att utforska och upptäcka samt skapa förståelse kring olika samband och sammanhang. Vi har tillgång till en kuperad gård och har möjligheten att gå på utflykter till närliggande parker och skog.

Dokumentation

Vår uppgift är att utmana barnen och tar tillvara på deras nyfikenhet. Utifrån observationer och dokumentationer kan vi samla in material som diskuteras på respektive avdelnings veckomöten. Materialet sammanställs och utifrån reflektioner, samtal och analyser kan vi se vad som behöver vidareutvecklas genom pedagogisk dokumentation.

bottom of page